欢迎访问  苏州大学神经科学研究所 当前身份:游客 [登陆]   修改密码

历年论文(三,四区)

三、四区论文:

 

01.  Early Ischemic Blood Brain Barrier Damage: A Potential Indicator for Hemorrhagic Transformation Following Tissue Plasminogen Activator (tPA) Thrombolysis. Current neurovascular research.2014.  

 

02.  Jing Chen1,Jizhen Li, Zhigang Miao, Xingshun Xu, Chun-Feng Liu*.60XAV939, a small molecular inhibitor, provides neuroprotective effects on oligodentrocytes. J Neurosci Res.2014, 92(10):1252-1258.  

 

03.  Yan Gong1, Kang-ping Xiong, Cheng-jie Mao, Yun Shen, Wei-dong Hu, Jun-ying Huang, Fei Han, Rui Chen, Chun-feng Liu*.Clinical manifestations of Parkinson disease and the onset of rapid eye movement sleep behavior disorder. Sleep Medicine.2014, 15(6):647-653. 

 

04.  Gang Du1, Hui Tu, Xiaojing Li, Aijie Pei,Jing Chen, Zhigang Miao,Jizhen Li, Chen Wang, Hong Xie, Xingshun Xu*, Heqing Zhao.Daphnetin, a Natural Coumarin Derivative, Provides the Neuroprotection Against Glutamate-Induced Toxicity in HT22 Cells and Ischemic Brain Injury. Neurochem Res.2014, 39:269–275.  

 

05.  Chenchen Du1, Mengmeng Jin, Yu Hong, Qian Li, Xian-Hui Wang, Jin-Min Xu, Fen Wang,Ye Zhang, Jia Jia, Chun-Feng Liu,Li-Fang Hu*. Downregulation of cystathionine β-synthase/hydrogen sulfide contributes to rotenone-induced microglia polarization toward M1 type. Biochemical and Biophysical Research Communications.2014, 451(2):239-245.  

 

06.  Jing Wang1,  Ke Yan,  Zhi-Qiang Wu,  Chuan-Yi Zheng, Ru-Xiang Xu, Li-Hua  Chen, Zhong-Min  Wen, He-Qing Zhao, Quan-Hong Ma*.TDP-43 interaction with the intracellular domain of amyloid precursor protein induces p53-associated apoptosis. Neuroscience Letters.2014, 569:131–136. 

 

07.  De-en Xu1, Wen-Min Zhang, Zara Zhuyun Yang, hong-Mei Zhu, Ke Yan, shao Li, Dominique Bagnard, Gavin sDawe*, Quan-hong Ma*, and Zhi-cheng Xiao*.Amyloid precursor protein at node of  Ranvier modulates nodal formation. Cell Adhesion & Migration.2014, 8(4):1-8. 

 

08.  Hu X-W, Qin S-M, Li D, Hu L-F*Liu C-F*. Elevated Homocysteine Levels in levodopa-treated idiopathic parkinson’s disease: a meta-analysis. Acta Neurologica Scand Inavica. 2013,128(2):73-82. 

 

09.  L.Mao, J.Jia, X.Zhou, Y.Xiao, Y.Wang, X.Mao, X.Zhen, Y.Guan*, N.J.Alkayed and J. CHeng*.Delayed administration of a pten inhibitor BPV improves functional recovery after experimental stroke.Neuroscience.2013,231: 272-281.

 

10.  Jia Jia1, Yunqi Xiao1, Wei Wanga, Lina Qing , Yinxiu Xu , Heng Song, Xuechu Zhen, GuizhenAo*, Nabil J. Alkayed, Jian Cheng*, Differential mechanisms underlying neuroprotection of hydrogen sulfidedonors against oxidative stress. Neurochemistry International.2013, 62(8):1072–1078. 

 

11.  Qin Gu, LijingZhai, Xing Feng, Jing Chen, Zhigang Miao, Liyan Ren, Xuanchen Qian, Jian Yu, Yan Li, Xingshun Xu*Chun-Feng Liu*. Apelin-36, a potent peptide, protects against ischemic brain injury by activating the PI3K/Akt pathway. Neurochemistry International. Accepted. 

 

12.  Li-fang Hu*Chun-feng Liu*, Alteration of dynein function affects a-synuclein degradation via autophagosome-lysosome pathway. International Journal of Molecular Sciences. Appected   

 

13.  Yanping Wang, Xiaoling Zhang, Junjun Huang, Minchu Zhu, Qiaobing Guan, Chunfeng Liu*. Associations Between EEG Beta Power Abnormality and Diagnosis in Cognitive Impairment Post Cerebral Infarcts. J Mol Neurosci. 2013,49:632–638.  

 

14.  Liang-feng Fan1, De-en Xu, Wei-hua Wang, Ke Yan, Hao Wu, Xue-qin Yao, Ru-xiang Xu, Chun-feng Liu∗Quan-hong Ma∗.Caspr interaction with Amyloid Precursor Protein reduces amyloid-βgeneration in vitro. Neuroscience Letters.2013,548:255–260. 

 

15.  Fang Yang1, Ya-ping Yang1, Cheng-jie Mao, Ling Liu, Hui-feng Zhen, Li-fang HuChun-feng Liu*. Crosstalk between the proteasome system and autophagy in the clearance of α-synuclein. Actapharmacologica Sinica.2013,34(5):674-680. 

 

16.  Ya-ping Yang1, Li-fang Hu, Hui-fen Zheng, Cheng-jie Mao, Wei-dong Hu, Kang-ping Xiong, Fen Wang, Chun-feng Liu*.Application and interpretation of current autophagyinhibitors and activators. Actapharmacologica Sinica.2013,34(5):625-635.

 

17.  Xiaosu Gu1, Yong Zhou, Xiaowei Hu, Qin Gu, Xiaomei Wu, Maohong Cao, KaifuKe∗,Chunfeng Liu*, Reduced numbers of cortical GABA-immunoreactive neurons in thechronicD-galactose treatment model of brain aging. Neuroscience Letters, 2013, 549:82-86.  

 

18.  Quan-Hong Ma1, Tao Xiang1, Zara Zhuyun Yang, Xu Zhang, Jude Taylor, and Zhi-Cheng Xiao*. Abnormal myelination in the spinalcord of PTPα-knockout mice. Cell Adhesion & Migration.2013,7(4):370–376.  

 

19.  Cao Yong-jun, Zhang Xia, Wang Wan-hua, Zhai Wan-qing, QianJu-fen, Wang Jian-sheng, Chen Jun,YouNian-xing, ZhaoZhong, WuQiu-yi, Xu Yuan, Yuan Lei, LiRui-xia and Liu Chun-feng*.Oral fibrinogen-depleting agent lumbrokinase for secondary ischemic stroke prevention: results from a multicenter, randomized, parallel-group and controlled clinical trial. Chinese Medical Journal.2013;126 (21):4060-4065. 

 

20.  Xinmin Wu, Hongran Fu, Feihui Zou, Wei Jin, Ting Xu, Peipei Gong, Jian Xu, Yaohua Yan, Gang Cui, Kaifu Ke, Yilu Gao, Chunfeng Liu*, Yongjin Pan. Increased expression of actin filament-stabilizing proteintropomyosin after rat traumatic brain injury. J Mol Hist. 2013 44(1):37–45.  

 

21.  Wenri Zhang1,Jian Cheng1,Kamila Vagnerova, YuliaIvashkova, JenniferYoung, AndaCornea, Marjorie R. Grafe, Stephanie J. Murphy, Patricia D. Hurn, Ansgar M. Brambrink. Effects of Androgens on Early Post-ischemic Neurogenesis in Mice. Translational Stroke Research.2013:online.   

 

22.   Yuan-Yuan Zhou, Natalie J Wanner, Ying Xiao, Xuan-Zheng Shi, Xing-Hong Jiang, Jian-GuoGu, Guang-Yin Xu*,Electroacupuncture alleviates stress-induced visceral hypersensitivity through an opioid system in rats. World J Gastroenterol.2012 18(48): 7201-7211. 

 

23.   ShaonaNiu, Hao Wang, Zhenbo Huang, Xiurong Rao, Xiangsheng Cai, Tao Liang, Jing Xu, Xingshun Xu*,Guoqing Sheng*. Expression changes of hypothalamic Ahi1 in mice brain:implication in sensing insulin signaling. Mol Biol Rep.2012, 39:9697–9705.  

 

24.   XuLongsheng, Pan Yanyan, Zhu Qi, Gong Shan, Tao Jin, Xu G-Y, and Jiang Xinghong*. ArcuateSrc activation-induced phosphorylation of NR2B NMDA subunit contributes to inflammatory pain in rats. J Neurophysiol, 2012. 108(11): 3024-33.

 

25.   Weihua Wang1, Liangfeng Fan, De’en Xu, Zhongmin Wen, Rong Yu, and Quanhong Ma*.Immunotherapy for Alzheimer’s disease. ActaBiochimica et Biophysica Sinica.2012,44:807–814.   

 

26.   Ge XH,Zhu GJ,Geng DQ,Zhang ZJ,Liu CF. Erythropoietin attenuates 6-hydroxydopamine-induced apoptosis via glycogen synthase kinase 3β-mediated mitochondrial translocation of Bax in PC12 cells. Neurol Sci.2012;33(6):1249-56.

 

27.   Zhang Z, Shi R, Weng J, Xu X, Li XM,  Gao TM,Kong J. The proapoptotic member of the Bcl-2 family Bcl-2 / E1B-19K-interacting protein 3 is a mediator of caspase-independent neuronal death in excitotoxicity. FEBS J. 2011;278(1):134-42.

 

28.   Sun X, Cao YB, Hu LF, Yang YP, Li J, Wang F, Liu CF*. ASICs mediate the modulatory effect by paeoniflorin on alpha-synuclein autophagic degradation. Brain Res. 2011;1396:77-87.

 

29.   Hu X, Wang J, Dong W, Fang Q, Hu LFLiu CF*. A meta-analysis of polycystic ovary syndrome in women taking valproate for epilepsy. Epilepsy Res. 2011;97(1-2):73-82.

 

30.   §Jing Chen1, Kao-Wei Chua, Chu C. Chua, Hailong Yu , Aijie Pei, Balvin H.L. Chua, Ronald C. Hamdy, Xingshun Xu*Chun-Feng Liu*. Antioxidant activity of 7,8-dihydroxyflavone provides neuroprotection against glutamate-induced toxicity. Neuroscience Letters.2011,499(3):181–185.   

 

31.   Xie Y,You SJ,Zhang YL,Han Q,Cao YJ,Xu XS,Yang YP,Li J,Liu CF.Protective role of autophagy in AGE-induced early injury of human vascular endothelial cells. Mol Med Rep.2011;4(3):459-64.

 

32.   Rui Chen, Kang-ping Xiong, Yi-xin Lian, Juan-ying Huang, Min-yan Zhao, Jian-xiang Li, Chun-feng Liu. Daytime sleepiness and its determining factors in Chinese obstructive sleep apnea patients. Sleep and Breathing. 2011;15(1): 129-135.

 

33.   Zhou ZD, Chan CH, Ma QH, Xu XH, Xiao ZC, Tan EK. The roles of amyloid precursor protein (APP) in neurogenesis: Implications to pathogenesis and therapy of Alzheimer disease. Cell Adhesion & Migration. 2011,5(4):280-92.

 

34.   Xie Y, You SJ, Zhang YL, Han Q, Cao YJ, Xu XS, Yang YP, Li J, Liu CF. Protective role of autophagy in AGE-induced early injury of human vascular endothelial cells. Mol Med Report. 2011;4(3):459-64.

 

35.   Cha M, Ling J, Xu G-Y, Gu JG. Shear mechanical force induces an increase of intracellular Ca2+ in cultured Merkel cells prepared from rat vibrissal hair follicles. J Neurophysiol. 106(1):460-469, 2011. 

 

36.   Xingshun Xu1, Chu C. Chua, Min Zhang, DeqinGeng, Chun-Feng Liu,Ronald C. Hamdy, Balvin H.L. Chua, The role of PARP activation in glutamate-induced necroptosisin HT-22 cells, Brain Research. 2010,1343(9):206-212.   

 

37   Xingshun Xu1, Kao-Wei Chua, Chu C. Chua, Chun-Feng Liu,Ronald C. Hamdy, Balvin H.L. Chua, Synergistic protective effects of humanin and necrostatin-1 onhypoxia and ischemia/reperfusion injury. Brain Research. 2010, 1355(8):189-194.    

 

38.  Wang C, Xie H, Liu X, Qin Q, Wu X, Liu H, Liu CRole of nuclear factor-κB in volatile anaesthetic preconditioning with sevoflurane during myocardial ischaemia/reperfusion. Eur J Anaesthesiol. 2010;27(8):747-56.

 

39.  Bi-Yin Cao, Ya-Ping Yang, Wei-Feng Luo, Cheng-Jie Mao, Rong Han, Xue Sun, Jing Cheng, Chun-Feng LiuPaeoniflorin, a potent natural compound, protects PC12 cells from MPP+ and acidic damage via autophagic pathway. Journal of Ethnopharmacology.2010;131(1): 122-129.

 

40.  Huang JZ,Chen YZ,Su M,Zheng HF,Yang YP,Chen J,Liu CF.dl-3-n-Butylphthalide prevents oxidative damage and reduces mitochondrial dysfunction in an MPP+-induced cellular model of Parkinson's disease. Neuroscience Letters. 2010;475(2):89–94.

 

41.  Yan-lin Zhang, Yong-jun Cao, Xia Zhang, Hui-hui Liu, Tong Tong, Guo-dong Xiao, Ya-ping Yang, Chun-feng LiuThe autophagy-lysosome pathway: A novel mechanism involved in the processing of oxidized LDL in human vascular endothelial cells. Biochemical and Biophysical Research Communications.2010;394(2): 377-382.