欢迎访问  苏州大学神经科学研究所 当前身份:游客 [登陆]   修改密码

历年论文(二区)

 

二区论文:

 

01.  Xiuhua Miao1,Xiaowen Meng,Geping Wu,Zhong Ju, Hong-Hong Zhang,Shufen H, Guang-Yin Xu*.Upregulation of cystathionine-β-synthetase expression contributes to inflammatory pain in rat temporomandibular joint. Molecular Pain.2014,10:9.

 

02.  Xiaomei Zhou1, Yongjun Cao, Guizhen Ao, Lifang Hu, Hui Liu, Jian Wu, Xiaoyu Wang, Mengmeng Jin, Shuli Zheng, Xuechu Zhen, Nabil J. Alkayed, Jia Jia, and Jian Cheng*.CaMKKβ-Dependent Activation of AMP-Activated Protein Kinase Is Critical to Suppressive Effects of Hydrogen Sulfide on Neuroinflammation. Antioxidants & Redox Signaling.2014. 

 

03.  Liyan Ren1, Xuanchen Qian, Lijing Zhai, Miao Sun, Zhigang Miao, Jizhen Li, Xingshun Xu* .Loss of Ahi1 Impairs Neurotransmitter Release and Causes Depressive Behaviors in Mice. Plos ONE.2014, 9(4):e93640.   

 

04.  Chunhua Zhang1, Yun-Yun Rui, Yuan-Yuan Zhou, Zhong Ju, Hong-Hong Zhang, ChuangYing Hu, Ying Xiao*, Guang-Yin Xu*.Adrenergic β2-Receptors Mediates Visceral Hypersensitivity Induced by Heterotypic Intermittent Stress in Rats. Plos ONE.2014, 9(4):e94726. 

 

05.  Yali Wang1,Jia Jia, Guizhen Ao, Lifang Hu, Hui Liu, Yunqi Xiao,Huangping Du, Nabil J. Alkayed, Chun-Feng Liu*, Jian Cheng*.62Hydrogen sulfide protects blood-brain barrier integrity following cerebral ischemia. Journal of Neurochemistry.2014, 129(5):827-838. 

 

06.  Jing Chen1,Miao Sun, Xia Zhang, Zhigang Miao, Balvin H. L. Chua, Ronald C. Hamdy, Quan-Guang Zhang, Chun-Feng Liu*, Xingshun Xu*.Increased oligodendrogenesis by humanin promotes axonal remyelination and neurological recovery in hypoxic/ischemic brains. Hippocampus.2014, 00:1–10. 

 

07.  Ning Zhang, Hai-Yang Shu, Tingting Huang, Qi-Lin Zhang,DaLi, Guan-Qun Zhang, XiaoYan Peng, Chun-Feng Liu, Wei-Feng Luo*, Li-Fang Hu*.Nrf2 Signaling Contributes to the Neuroprotective Effects of Urate against 6-OHDA Toxicity. Plos ONE. 9(6):e100286.  

 

08.  Yuan Xu1,  Hua-Ping Du,  Jiaojiao Li,  Ran Xu, Ya-Li Wang, Shou-Jiang You, Huihui  Liu, Fen Wang, Yong-Jun Cao, Chun-Feng Liu∗, Li-Fang Hu*. Statins upregulate cystathionine γ -lyase transcription and H2Sgeneration via activating Akt signaling in macrophage. Pharmacological Research.2014, 87:18–25.  

 

09.  Qin Jin1, Jian Cheng1, Yang Liu, Jian Wu, Xiaoyu Wang, Shanwen Wei, Xiaomei Zhou,Zhenghong Qin, Jia Jia, Xuechu Zhen*. Improvement of functional recovery by chronic metformin treatment is associated withenhanced alternative activation of microglia/macrophages and increased angiogenesis andneurogenesis following experimental stroke. Brain Behav Immun.2014. 

 

10.  Mao-Ying Zhang1, Chuan-Yi Zheng, Ming-Ming Zou, Jian-Wei Zhu, Yan Zhang,Jing Wang, Chun-Feng Liu, Qi-Fa Li, Zhi-Cheng Xiao, Shao Li*, Quan-Hong Ma*,Ru-Xiang Xu*.Lamotrigine Attenuates Deficits in Synaptic Plasticity and Accumulation of Amyloid Plaques in APP/PS1 Transgenic Mice. Neurobiology of Aging.2014.

 

11.  Caspr4/Lnx2 signaling regulates neuronal differentiation of neural progenitor cells. Stem cells and development.2014. 

 

12.  Tao Sun, Quan-hong Ma*. Repairing Neural Injuries Using Human Umbilical Cord Blood.Molecular Neurobiology,2013,47:938–945. 

 

13.  Lei Shi, Hong-Hong Zhang, YingXiao, Ji Hu, Guang-Yin Xu*.Electroacupuncture Suppresses Mechanical Allodynia and Nuclear Factor Kappa B Signaling in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats.CNS Neuroscience & Therapeutics.2013, 19(2):83-90. 

 

14.  Xing-mei Feng1, You-Lang Zhou, Xiao-wenMeng, Fei-Hu Qi, Wei Chen, Xing-hong Jiang and Guang-Yin Xu*.Hydrogen sulfide increases excitability through suppression of sustained potassium channel currents of rat trigeminal ganglion neurons. Molecular Pain.2013,9:4.

 

15.  Liying Gu1,Lan Dai1,Cong Cao1, Jing Zhu, Chuanwei Ding, Hai-bo Xu, Lihua Qiu, Wen Di. Functional Expression of TWEAK and the Receptor Fn14 in Human Malignant Ovarian Tumors: Possible Implication for Ovarian Tumor Intervention. PloS ONE.2013, 8(3):e57436.  

 

16.  Shufen Hu1Ying Xiao, Liyan Zhu, Lin Li, Chuang-Ying Hu, Xinghong Jiang and Guang-Yin Xu*.Neonatal maternal deprivation sensitizes voltage-gated sodium channel currents in colon-specific dorsal root ganglion neurons in rats. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.2013, 304(4):G311-321.

 

17.  Hai-xia Ji., Yu-lian Zou., Jing-jing Duan, Zhi-rong Jia, Xian-jing Li, Zhuo Wang, Li Li, Yongwen Li, Gen-yan Liu, Ming-Qing Tong, Xiao-yi Li, Guo-hui Zhang, Xiang-rong Dai, Ling He, Zhiyu Li*, Cong Cao*, Yong Yang*.The Synthetic Melanocortin (CKPV)2 Exerts Anti-Fungal and Anti-Inflammatory Effects against Candida albicans Vaginitis via Inducing Macrophage M2 Polarization. PloS ONE.2013, 8(2): e56004. 

 

18.  Li Xie1., Li-Fang Hu1., Xing Qi Teo, Chi Xin Tiong, Valerio Tazzari, Anna Sparatore, PieroDe, Soldato, Gavin Stewart Dawe, Jin-Song Bian1*.Therapeutic Effect of Hydrogen Sulfide-Releasing L-Dopa Derivative ACS84 on 6-OHDA-Induced Parkinson’sDisease Rat Model. PloS ONE.2013, 8(4): e60200. 

 

19.  Ruobing Qu1, Jingde Tao, Yongmeng Wang, Youlang Zhou, Geping Wu, Ying Xiao, Chuang-Ying Hu, Xinghong Jiang and Guang-Yin Xu*. Neonatal colonic inflammation sensitizes voltage-gated Na+ channels via upregulation of cystathionineβ-synthetase expression in rat primary sensory neurons. Am J PhysiolGastrointest Liver Physiol. 2013,304:G763-G772.  

 

20.  Hao-ran Shen, Li-hua Qiu, Zhi-qing Zhang, Yuan-yuan Qin, Cong Cao*, Wen Di*. Genome-Wide Methylated DNA Immunoprecipitation Analysis of Patients with Polycystic Ovary Syndrome.PLoS ONE. 2013,8(5): e64801. 

 

21.  Shufen Hu1, Weiyuan Xu1, Xiuhua Miao1, Yanping Gao , Liyan Zhu , Youlang Zhou ,Ying Xiao ,Guang-Yin Xu*, Sensitization of sodium channels by cystathionineβ-synthetase activation in colon sensory neurons in adult rats with neonatal maternal deprivation. Experimental Neurology.2013,248:275–285. 

 

22.  Xian-Hui Wang1, FenWang1, Shou-Jiang You, Yong-Jun Cao, Li-Dan Cao, Qiao Han, Chun-Feng Liu*Li-Fang Hua*. Dysregulation of cystathionineγ-lyase (CSE)/hydrogen sulfide pathway contributes to ox-LDL-induced inflammation in macrophage. Cellular Signalling.2013, 25:2255–2262. 

 

23.  Yang-Tai Guan, Lun-Lin Mao, JiaJia, Chun-Sheng Dong, Xiao-Mei Zhou, Shu-Li Zheng, HuiLiu, Hong-Mei Kong, Xue-Chu Zhen &Jian Cheng*.Postischemic Administration of a Potent PTEN Inhibitor Reduces Spontaneous Lung Infection Following Experimental Stroke.CNS Neuroscience & Therapeutics.2013,19:990–993. 

 

24.  Miao-niZhou1.,Zhi-qing Zhang1, Ji-long Wu, Fu-quan Lin, Li-fang Fu, Sui-quan Wang, CuipingGuan, Hong-lin Wang, Aie Xu*. Dermal Mesenchymal Stem Cells (DMSCs) Inhibit Skin-Homing CD8+ T Cell Activity, a Determining Factor of Vitiligo Patients’ Autologous Melanocytes Transplantation Efficiency. PLoS ONE.2013,8(4): e60254. 

 

25.  Hui-Fen Zheng1., Ya-Ping Yang1, Li-Fang Hu, Mei-Xia Wang, Fen Wang, Li-Dan Cao,Da Li, Cheng-Jie Mao, Kang-Ping Xiong, Jian-Da Wang, Chun-Feng Liu*.Autophagic Impairment Contributes to Systemic Inflammation-Induced DopaminergicNeuron Loss in the Midbrain. PLoS ONE. 2013,8(8): e70472.  

 

26.  Feihu Qi1, Youlang Zhou1, Ying Xiao, Jin Tao, JianguoGu, Xinghong Jiang, Guang-Yin Xu*. Promoter demethylation of cystathionine-β-synthetase gene contributesto inflammatory pain in rats.Pain.2013,154 (1) 34–45. 

 

27  Zhi-qing Zhang1,,Cong Cao*.Ginsenoside Rg-1 Protects Retinal Pigment Epithelium (RPE) Cells from Cobalt Chloride (CoCl2) and Hypoxia Assaults. PLoS ONE.2013,8(12):e84171.   

 

28.   Li Gong1,Qi-Lin Zhang1,Ning Zhang,Wen-Yan Hua, Yi-Xian Huang, Ping-Wei Di, Tingting Huang, Xing-Shun Xu*Chun-Feng Liu*Li-Fang Hu*, Wei-Feng Luo*.Neuroprotection by urate on 6-OHDA-lesioned rat model of Parkinson’s disease: linking to Akt/GSK3_ signaling pathway. Journal of Neurochemistry. 2012,123:876-885.  

 

29.   Chen Wang1,Aijie Pei1,Jing Chen, Hailong Yu, Mei-Ling Sun, Chun-Feng Liu*,Xingshun Xu*. A natural coumarin derivative esculetin offers neuroprotection on cerebralischemia/reperfusion injury in mice. Journal of Neurochemistry. 2012,121:1007-1013.  

 

30.   Wei-Wei Chen1,Hailong Yu, Hong-Bin Fan, Cui-Cui Zhang, Min Zhang, Caiyi Zhang, Yanbo Cheng, Jiming Kong, Chun-Feng Liu, DeqinGeng*, Xingshun Xu*.RIP1 mediates the protection of geldanamycin on neuronal injury induced by oxygen-glucose deprivation combined with zVAD in primary cortical neurons. Journal of Neurochemistry.2012,120:70-77.   

 

31.   Hailong Yu1, Zeng-Li Zhang, Jing Chen, Aijie Pei, Fang Hua, Xuanchen Qian, JinjiangHe, Chun-Feng Liu*,Xingshun Xu*.Carvacrol, a Food-Additive, Provides Neuroprotection on Focal Cerebral Ischemia/Reperfusion Injuryin Mice. PLoS ONE.2012, 7(3): e33584.  

 

32.   Sarria I, Ling J, Xu G-Y, Gu JG*. Sensory discrimination between innocuous and noxious cold by TRPM8-expressing DRG neurons of rats. Molecular Pain.2012, 8:79.

 

33.   Zhang L,Ma QYang W,Qi X,Yao Z, Liu Y,Liang L,Wang X,Ma C,Huang L,Xu Y,Zhu H,Deng W,Gao Y,Ruan L,Xiao Z,Qin C. Recombinant DNA Vaccine against Neurite Outgrowth Inhibitors Attenuates Behavioral Deficits and Decreases A-beta in an Alzheimer's Disease Mouse Model.Neuropharmacology.2012,70:200-10.

 

34.   Cape A, Chen X, Wang CE, O'Neill A, Lin YF, He J, Xu XS, Yi H, Li H, Li S, Li XJ. Loss of huntingtin-associated protein 1 impairs insulin secretion from pancreatic β-cells. Cell Mol Life Sci. 2012 ;69(8):1305-17.

 

35.   Lin Li1, Ruihua Xie1, Shufen Hu, Yongmeng Wang, Tianzhu Yu, Ying Xiao, Xinghong Jiang, JianguoGu, Chuang-Ying Hu* and Guang-Yin Xu*.Upregulation of cystathionine beta-synthetaseexpression by nuclear factor-kappa B activationcontributes to visceral hypersensitivity in adultrats with neonatal maternal deprivation. Molecular Pain.2012, 8(89).  

 

36.   Yongmeng Wang1, Ruobing Qu1, Shufen Hu, Ying Xiao, Xinghong Jiang, Guang-Yin Xu*.Upregulation of Cystathionineβ-Synthetase Expression Contributes to Visceral Hyperalgesia Induced byHeterotypic Intermittent Stress in Rats. PLoS ONE.2012,7(12): e53165.    

 

37.   Guang-Yin Xu1, Guangwen Li, Ningang Liu and Li-Yen Mae Huang*. Mechanisms underlying purinergic P2X3 receptor mediated mechanical allodynia induced in diabetic rats. Molecular Pain.2011,7:60.

 

38.   Su M, Shi JJ, Yang YP, Li J, Zhang YL, Chen J, Hu LFLiu CF*. HDAC6 regulates aggresome-autophagy degradation pathway of alpha-synuclein in response to MPP+-induced stress. J Neurochem. 2011;117(1):112-20.

 

39.  Guang-Yin Xu1, Fen Wang, Xinghong Jiang, Jin Tao*. Aquaporin 1, a potential therapeutic target formigraine with aura. Molecular Pain.2010, 6:68.